KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+

KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ to rozwiązanie przeznaczone dla eksporterów, którym dotychczasowy ubezpieczyciel obniżył limity ubezpieczeniowe, anulował je lub odmówił ich przyznania dla kolejnych kontrahentów.

Rozwiązanie oferowane przez KUKE jest odpowiedzią na problemy eksporterów związane z brakiem płynności finansowej w czasach pandemii COVID-19. Pozwala ono firmom utrzymać lub zwiększyć sprzedaż do kontrahentów z państw Unii Europejskiej oraz innych kluczowych rynków eksportowych.

Dla kogo?

KUKE GAP EX to rozwiązanie skierowane do firm mających polisę ubezpieczenia należności, dla których obecne limity są niewystarczające, aby prowadzić efektywną sprzedaż eksportową.

KUKE GAP EX+ kierujemy do przedsiębiorców, którym ubezpieczyciel odmówił przyznania lub anulował przyznane im limity.

Co zyskujesz?

 1. Możesz utrzymać lub zwiększyć sprzedaż do Twoich kluczowych kontrahentów zagranicznych, dla których obecna ochrona ubezpieczeniowa oferowana przez Twojego ubezpieczyciela należności jest niewystarczająca.
 2. Poprawę płynności finansowej Twojej firmy. Dzięki przychodom ze sprzedaży eksportowej będziesz mógł regulować zobowiązania wobec swoich dostawców lub innych partnerów biznesowych. Ubezpieczenie może też posłużyć jako zabezpieczenie faktoringu lub kredytu obrotowego.
 3. Ubezpieczenie należności od kontrahentów ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem Polski) oraz Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
 4. Najszerszy na rynku zakres ochrony ubezpieczeniowej (KUKE GAP EX+): ubezpieczenie ryzyka handlowego, ryzyka politycznego, siły wyższej, w tym ryzyka pandemii, a także braku płatności przez podmiot publiczny.
 5. Utrzymanie dobrych relacji biznesowych z Twoimi kluczowymi odbiorcami, którzy znajdują się w przejściowych kłopotach finansowych.
 6. Proste zasady naliczania składki. Składka naliczana jest miesięcznie od kwoty przyznanego limitu kredytowego.
 7. Łatwą obsługę polisy. Nie wymagamy cyklicznych zgłoszeń obrotów, a pozostałe formalności zostały ograniczone do minimum.
 8. Wygodny sposób zawarcia i obsługi umowy. Zawarcie umowy i zarządzanie nią będzie odbywać się w formie elektronicznej.
 9. Bezpłatną ocenę ryzyka sytuacji finansowej kontrahenta w trakcie realizacji umowy sprzedaży.
 10. Wypłatę odszkodowania gwarantowaną przez Skarb Państwa.
Jakie kraje obejmuje ubezpieczenie?

Australia

Austria 

Belgia

Bułgaria

Chorwacja

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Irlandia

Islandia

Japonia

Kanada

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Niderlandy

Niemcy

Norwegia

Nowa Zelandia

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Stany Zjednoczone

Szwajcaria

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy

Faktoring

Uwolnij gotówkę zamrożoną w niezapłaconych fakturach i popraw płynność finansową swojej firmy.

 • Zaoferuj odbiorcom dłuższe terminy płatności przy zachowaniu optymalnej płynności finansowej.
 • Uwolnij się od pracochłonnych czynności związanych z monitorowaniem i egzekwowaniem spływu należności.
Dowiedz się więcej

Jakie są warunki współpracy?

KUKE GAP EX

 • Wartość limitu KUKE GAP EX dla danego kontrahenta nie może przekraczać niższej z następujących kwot: wysokości limitu przyznanego przez ubezpieczyciela podstawowego lub 5 mln zł.
 • KUKE przeprowadza ocenę ryzyka kontrahenta zgłoszonego do ubezpieczenia i na tej podstawie przyznaje limit KUKE GAP EX.
 • Maksymalny okres kredytu kupieckiego, waluta i okres obowiązywania limitu KUKE GAP EX są takie same jak w przypadku limitu przyznanego przez podstawowego ubezpieczyciela. Zmiana tych parametrów przez podstawowego ubezpieczyciela zmienia parametry limitu KUKE GAP EX.
 • Obniżenie limitu przez podstawowego ubezpieczyciela powoduje obniżenie odpowiedzialności KUKE w ramach limitu KUKE GAP EX.
 • Ochrona ubezpieczeniowa KUKE GAP EX wygasa z datą anulowania limitu przyznanego przez podstawowego ubezpieczyciela lub z datą rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy ubezpieczenia należności u podstawowego ubezpieczyciela.
 • Twój udział własny w szkodzie wynosi 5 proc.

KUKE GAP EX+

 • Możesz ubiegać się o limit KUKE GAP EX+, jeżeli w 2020 roku lub później otrzymałeś od swojego ubezpieczyciela odmowę ustalenia limitu dla kontrahenta lub obowiązujący dotychczas limit został anulowany.
 • Twój kontrahent musi spełniać poniższe kryteria:
 • prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 2 lat (licząc wstecz od dnia wniosku o przyznanie limitu KUKE GAP EX+),
 • nie toczą się wobec niego postępowania upadłościowe,
 • Maksymalna wysokość limitu KUKE GAP EX+ wynosi 500 000 zł.
 • Okres obowiązywania limitu KUKE GAP EX+ to 90 dni.
 • Maksymalny okres kredytu kupieckiego określa KUKE.
 • KUKE przeprowadza ocenę ryzyka kontrahenta zgłoszonego do ubezpieczenia i na tej podstawie przyznaje limit KUKE GAP EX+.
 • Twój udział własny w szkodzie wynosi 10 proc.

Pozostałe informacje

Zasady ubezpieczenia zgodne są z Komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym włączenia ww. krajów o ryzyku rynkowym do krajów o ryzyku tymczasowo nierynkowym do 31.03.2022 r. To oznacza, że umowę ubezpieczenia KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ można zawrzeć najpóźniej z dniem 31.03.2022 r., ale limit kredytowy w ramach tego produktu może obowiązywać nawet do 27.09.2022 r. Wszelkie należności dotyczące dostaw zrealizowanych do dnia 27.09.2022 r. będą objęte ochroną ubezpieczeniową, mimo, że ich termin płatności jeszcze nie upłynął.

Dla firm chcących ubezpieczyć pojedynczy kontrakt z wybranym kontrahentem oferujemy ubezpieczenie w ramach Polisy Indywidualnej

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne