Biuletyn Informacji Publicznej

Organy władzy publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j. z dnia 2022.04.27 ) nakłada na organy władzy publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne (określone w art. 4 ustawy) obowiązek udostępniania informacji publicznej poprzez urzędowy publikator teleinformatyczny w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej - Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Biuletyn składa się z portalu strony głównej, utworzonej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, pod adresem www.gov.pl/bip oraz ze stron podmiotowych prowadzonych przez podmioty, które zostały do tego ustawowo zobowiązane.

Biuletyn zawiera dane i informacje dotyczące Spółki w zakresie:

  • statusu prawnego,
  • organizacji,
  • przedmiotu działalności i kompetencji,
  • organów i osób sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
  • struktury własnościowej,
  • majątku, którym dysponuje.

Podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej wyróżnia wspólny znak graficzny (logo). Na stronie BIP znajduje się menu tematyczne, które służy do wyboru kategorii informacji. Wybór kategorii (klikniecie na odpowiedni przycisk ekranowy) powoduje wyświetlenie żądanej informacji.

Dodatkowe funkcje:

  • instrukcja obsługi - niniejsza informacja,
  • rejestr zmian - informacje o zmianach treści BIP.

Wytworzone przez:

Marcin Jedliński

27.06.2008

Zatwierdzone przez:

Marcin Jedliński

27.06.2008

Wprowadzone przez:

Marcin Jedliński

27.06.2008

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne