Jak złożyć reklamację?

Doskonała jakość obsługi klienta jest dla KUKE priorytetem. Dlatego wszystkie zgłoszenia szczegółowo analizujemy, by nasze produkty oraz proces obsługi spełniał najwyższe wymagania klientów. Reklamację związaną ze świadczonymi przez KUKE usługami można złożyć:

 • telefonicznie, pod numerem Infolinii +48 22 108 99 70,
 • elektronicznie, poprzez formularz dostępny poniżej,
 • listownie, na adresy siedziby KUKE lub Regionalnego Biura Sprzedaży KUKE,
 • ustnie lub pisemnie podczas wizyty w siedzibie KUKE lub w Regionalnym Biurze Sprzedaży KUKE.

Każda reklamacja powinna zawierać informacje, które pomogą zidentyfikować jej autora (nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail). W miarę możliwości w treści reklamacji należy również podać numer polisy/szkody, której reklamacja dotyczy, co umożliwi sprawniejszy przebieg procesu rozpatrywania zgłoszenia.

Jak rozpatrujemy reklamację?

 • Odpowiemy na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Na Państwa życzenie potwierdzimy otrzymanie reklamacji.
 • Jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, zostaną Państwo powiadomieni w terminie do 30 dni od daty wpływu reklamacji o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.
 • Odpowiedź na reklamację otrzymają Państwo na piśmie przesłanym listem poleconym albo na wniosek zgłaszającego w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail).
 • Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, spór może być skierowany na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, a w przypadku osób fizycznych do Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje i dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: www.rf.gov.pl). Rzecznik Finansowy jest uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, o którym mowa w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
 • W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji mogą Państwo wystąpić również z powództwem przeciwko KUKE do sądu powszechnego, według właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. W przypadku umów o udzielenie gwarancji powództwo można wytoczyć przed sądem wynikającym z umowy.
 • Skarga niebędąca reklamacją może być wniesiona w dowolnej formie (pisemnie, ustnie lub elektronicznie, w tym poprzez formularz zgłoszenia dostępny poniżej) w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej i przedmiot skargi niebędącej reklamacją.
 • W zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej KUKE podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, natomiast w zakresie działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw gospodarki.
Formularz zgłoszenia

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne