Przetwarzanie danych osobowych

Wybierz informację o przetwarzaniu danych osobowych, która dotyczy Ciebie:

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahenta KUKE i jego przedstawicieli
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy rozpatrywaniu skarg i reklamacji
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku kontaktu przez e-mail
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie nagrywania rozmów telefonicznych

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym, przetwarzanych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody jest KUKE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@kuke.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Powyższe zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych do celu prowadzenia marketingu własnych produktów i usług, stanowią podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)

Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna i przesłanie formularza.

Zgody te mogą być wycofane w dowolnym momencie, jednak przetwarzanie dokonane na ich podstawie przed ich wycofaniem, pozostaje zgodne z prawem.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora. Dane mogą być wówczas przetwarzane w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego,
 • archiwalnym, tj. zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pana/Pani rzecz.

Dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane do czasu:

 • wycofania zgody,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu, (w przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzać dane osobowe, chyba, że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub dane są niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • ustania uzasadnionego interesu Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, np.: prawne, księgowe, kurierskie, marketingowe.

Przysługuje Panu/Pani prawo:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahenta KUKE i jego przedstawicieli

Administrator i dane kontaktowe Administratora

Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest KUKE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: odo@kuke.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zarządzania umową o świadczenie usług, realizacji bieżącego kontaktu oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną w procesach biznesowych i administracyjnych związanych z realizacją umowy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • dochodzenia roszczeń oraz obrony praw Administratora, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń jemu przysługujących, wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego lub w innych ustawach szczególnych. Uzasadnionym interesem administratora jest niezbędność do ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • podatkowym, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c) RODO, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z rozliczenia zawartej umowy oraz w celach rachunkowych, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,

Jeżeli jest Pan/Pani pracownikami lub przedstawicielami dostawcy lub nabywcy usług Państwa dane możemy przetwarzać w celu wykonywania umowy łączącej Administratora z podmiotem którego są Państwo pracownikami /współpracownikami /osobami reprezentującymi, w szczególności w celu potwierdzenia okoliczności wskazanych w dokumentach przekazywanych przez te podmioty w związku z wykonywaniem tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości realizacji wskazanej powyżej umowy.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko, które pozyskał w ramach umowy.

Okres przechowywania danych

Dane możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KUKE S.A. stanowiących podstawę tego przetwarzania, lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w związku z wykonaniem umowy możemy przetwarzać do momentu realizacji praw i obowiązków z niej wynikających, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze możemy przetwarzać w terminach określonych przepisami nakładającymi taki obowiązek.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, windykacyjne, analityczne,
 • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

Administrator i dane kontaktowe Administratora

Administratorem danych osobowych jest KUKE S.A. z siedzibą przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: odo@kuke.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres Administratora.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (Art. 6 ust. 1 lit a) RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. wyrażona przez wyraźne działania potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłanie do Administratora. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.   

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych – do momentu cofnięcia tej zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat. Po upływie tego okresu lub wycofaniu zgody Pani/Pana dane zostaną usunięte.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; skorzystanie z praw do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji;
 • prawo cofnięcia zgody; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jednak jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom zobowiązanym lub uprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością Administratora,
 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, analityczne,
 • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności świadczącym usługi utrzymania platformy rekrutacyjnej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem, zgodnie z poleceniami Administratora, inne podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe jest uczestniczenie w procesie rekrutacji. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy rozpatrywaniu skarg i reklamacji

Administrator i dane kontaktowe Administratora

Administratorem danych osobowych jest KUKE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@kuke.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów, które obowiązują zakład ubezpieczeń i reasekuracji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jako zakładu ubezpieczeń i reasekuracji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Okres przechowywania

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KUKE stanowiących podstawę tego przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze możemy przetwarzać do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia skargi lub reklamacji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 • Podmiotom świadczącym na rzecz KUKE usługi prawne, windykacyjne, analityczne, audytowe, reasekuracyjne,
 • Organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku kontaktu przez e-mail

Administrator i dane kontaktowe Administratora

Administratorem danych osobowych jest KUKE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: odo@kuke.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjmowania wpływającej korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art 6 ust. 1 lit f) RODO)

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KUKE S.A. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z wyjątkiem sytuacji, gdy Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, prawo wniesienia sprzeciwu na adres Administratora, w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych. 

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, windykacyjne, analityczne, czy usługi outsourcingu ubezpieczeniowego,
 • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie nagrywania rozmów telefonicznych

Administrator i dane kontaktowe Administratora

Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest KUKE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: odo@kuke.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta,
 • ocena jakości obsługi Klienta, dążąca do podnoszenia standardu usług i zwiększania poziomu obsługi klienta oraz umożliwienie jednoznacznej oceny rozmowy w sytuacjach spornych pomiędzy KUKE S.A. a klientem i stanowi:
 • a) zabezpieczenie interesu prawnego osoby, której dane osobowe zostaną zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów telefonicznych,
 • b) zabezpieczenie interesu prawnego KUKE na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego.

Rejestrowanie rozmów jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KUKE S.A (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przechowywania danych

Dane możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KUKE S.A. stanowiących podstawę tego przetwarzania, nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym rozmowa została zarejestrowana lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, analityczne,
 • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet chroniący finanse Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne