Klauzula informacyjna do umów agencyjnych

Administrator i dane kontaktowe Administratora

Administratorem danych osobowych jest KUKE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: odo@kuke.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • niezbędnym do wykonania Umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem Umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów, w szczególności art.19, 21 ust. 3, 53, 55 oraz 56 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jako zakładu ubezpieczeń i reasekuracji, w tym w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, ewentualnego dochodzenia roszczeń lub ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową, dostarczania pośrednikom ubezpieczeniowym informacji o produktach ubezpieczeniowych i innych produktach finansowych oferowanych przez KUKE S.A. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jest Pan/Pani pracownikiem lub przedstawicielem podmiotu będącego stroną umowy, Pani/Pana dane Administrator może przetwarzać w celu zawarcia i wykonywania Umowy z podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje / w której Pan/Pani pracuje / z którą Pan/Pani współpracuje, w tym do bieżącego kontaktu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z wykonaniem Umowy możemy przetwarzać do momentu realizacji praw i obowiązków z niej wynikających, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KUKE S.A. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z wyjątkiem sytuacji, gdy Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane przetwarzane na podstawie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze możemy przetwarzać do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, prawo wniesienia sprzeciwu na adres Administratora, w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

  • klientom i potencjalnym klientom, oraz ich przedstawicielom,
  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, windykacyjne, analityczne, czy usługi outsourcingu ubezpieczeniowego,
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe w uzasadnionych przypadkach z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przepisami prawa mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych określonych w powyższym formularzu jest konieczne do wykonywania przez Panią/Pana czynności agencyjnych na rzecz Administratora – bez podania danych osobowych nie jest możliwe wykonywanie przez Panią/Pana czynności agencyjnych na rzecz Administratora.

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne