Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klienta KUKE

Administrator i dane kontaktowe Administratora

Administratorem danych osobowych jest KUKE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem e-mail odo@kuke.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • niezbędnym do wykonania z Panią/Panem zawartej Umowy, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności do: a) sporządzenia oferty, oceny ryzyka ubezpieczeniowego, wyliczenia kosztu Umowy oraz obsługi i wykonania Umowy; b) likwidacji szkody (o ile zostanie zgłoszona) w tym obsługi zgłoszenia, wydania odpowiedniej decyzji w tym zakresie wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia – na podstawie Umowy i przepisów prawa,
 • wypełnienia obowiązków prawnych Administratora wynikających z przepisów, które obowiązują zakład ubezpieczeń i reasekuracji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w celu wypełnienia obowiązków dotyczących prowadzenia działalności, tj.: zapobiegania i wykrywania przestępczości, ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i dla celów rachunkowości, w tym w celach statystycznych oraz ustalania procentowego wskaźnika wykorzystania, określonego w ustawie budżetowej, limitu, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych, rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości,
 • rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji, dochodzenia roszczeń regresowych wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celu reasekuracji ryzyka, podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, podejmowania ewentualnych czynności w związku z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń lub odszkodowań, badania satysfakcji klientów, ewentualnego dochodzenia roszczeń lub ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową, dostarczania klientom informacji o produktach ubezpieczeniowych i innych produktach finansowych oferowanych przez KUKE S.A. poprzez marketing bezpośredni produktów i usług własnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora, w przypadku niezawarcia Umowy lub po jej rozwiązaniu oraz w celu przekazania KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług tej spółki, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli jest Pan/Pani pracownikiem lub przedstawicielem klienta/podmiotu będącego stroną umowy, Pani/Pana dane Administrator może przetwarzać w celu zawarcia i wykonywania Umowy z firmą, którą Pan/Pani reprezentuje / w której Pan/Pani pracuje / z którą Pan/Pani współpracuje, w tym do bieżącego kontaktu i potwierdzania składanych zleceń i dyspozycji za pośrednictwem dedykowanego portalu dla klientów oraz utworzenia i utrzymywania konta użytkownika na dedykowanym portalu dla klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z wykonaniem Umowy możemy przetwarzać do momentu realizacji praw i obowiązków z niej wynikających, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń regresowych. Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze mogą być przetwarzane w terminach określonych przepisami nakładającymi taki obowiązek. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pani/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z wyjątkiem sytuacji, gdy Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu na adres Administratora, w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo jej wycofania,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych
 • w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (o ile ma to zastosowanie), w celu ewentualnego przekazania tych danych innemu administratorowi danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, windykacyjne, analityczne, czy usługi outsourcingu ubezpieczeniowego,
 • reasekuratorom,
 • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
 • KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe w uzasadnionych przypadkach z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przepisami prawa mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania Umowy, natomiast podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne