Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahenta KUKE i jego przedstawicieli

Administrator i dane kontaktowe Administratora

Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest KUKE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: odo@kuke.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Administrator może przetwarzać Pani/Pana zwykłe dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko służbowe, które pozyskał w ramach realizacji umowy oraz inne dane pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych, jak np. z baz internetowych, baz i rejestrów urzędowych, w tym z Krajowego Rejestru Sądowego.

W każdym przypadku Administrator dba, aby zbierane dane osobowe nie wykraczały ponad minimum danych niezbędnych do realizacji prawnie uzasadnionych celów.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • zarządzania umową o świadczenie usług. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • ewentualnych ustaleń, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • podatkowym, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c) RODO, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z rozliczenia zawartej umowy oraz w celach rachunkowych, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Jeżeli jest Pan/Pani pracownikiem lub przedstawicielem podmiotu będącego stroną umowy, Pani/Pana dane Administrator może przetwarzać w celu zawarcia i wykonywania Umowy z firmą, którą Pan/Pani reprezentuje / w której Pan/Pani pracuje / z którą Pan/Pani współpracuje, w tym do realizacji bieżącego kontaktu oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną w procesach biznesowych i administracyjnych związanych z realizacją umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych

Dane możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KUKE S.A. stanowiących podstawę tego przetwarzania, lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w związku z wykonaniem umowy możemy przetwarzać do momentu realizacji praw i obowiązków z niej wynikających, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze możemy przetwarzać w terminach określonych przepisami nakładającymi taki obowiązek.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani:

  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, windykacyjne, analityczne,
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe w uzasadnionych przypadkach z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przepisami prawa mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne