Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

Administrator i dane kontaktowe Administratora

Administratorem danych osobowych jest KUKE S.A. z siedzibą przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: odo@kuke.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres Administratora.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (Art. 6 ust. 1 lit a) RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. wyrażona przez wyraźne działania potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłanie do Administratora. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych – do momentu cofnięcia tej zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat. Po upływie tego okresu lub wycofaniu zgody Pani/Pana dane zostaną usunięte.

Prawa osoby, której dane dotyczą

  • prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; skorzystanie z praw do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji;
  • prawo cofnięcia zgody; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jednak jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

  • podmiotom zobowiązanym lub uprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością Administratora,
  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, analityczne,
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności świadczącym usługi utrzymania platformy rekrutacyjnej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem, zgodnie z poleceniami Administratora, inne podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe jest uczestniczenie w procesie rekrutacji. 

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne