Klauzula informacyjna w przypadku korzystania z Portalu Klienta

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), jest KUKE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem” lub „KUKE S.A.”. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: odo@kuke.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane możemy przetwarzać w celu:

1) niezbędnym do wykonania Umowy z Panią/Panem zawartej, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w szczególności:

 • oceny ryzyka ubezpieczeniowego, wyliczenia składki ubezpieczeniowej, zawarcia umowy ubezpieczenia i realizacji jej warunków,
 • likwidacji szkody, w tym rozpatrzenia zgłoszenia, wydania decyzji ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania,

2) niezbędnym do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności:

 • zapobiegania i wykrywania przestępczości ubezpieczeniowej,
 • rozpatrywania reklamacji,
 • wypełniania obowiązków ustawowych wobec Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rzecznika Finansowego,
 • wypełniania obowiązków ustawowych wobec organów administracji państwowej, organów egzekucyjnych i innych uprawnionych podmiotów,
 • tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rachunkowości, w tym dla celów statystycznych,
 • wypełnienia obowiązków związanych z przepisami o rachunkowości oraz podatkach,
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

3) niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w szczególności:

 • przygotowania i zarządzania raportami handlowymi,
 • sprawdzenia podmiotów na listach sankcyjnych w celu minimalizacji ryzyka reputacyjnego;
 • archiwalnych (dowodowych) na wypadek konieczności wykazania faktów,
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową w przypadku, jeżeli powstanie spór dotyczący umowy.
 • badania satysfakcji klienta,
 • określenia preferencji i potrzeb w zakresie naszych produktów ubezpieczeniowych oraz przedstawienia odpowiedniej oferty w oparciu o profilowanie oraz prowadzenie analizy dotyczącej sprzedaży i korzystania z usług,

4) oferowania Państwu reklam produktów i usług Administratora, pod warunkiem wyrażenia przez Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Jeżeli jest Pan/Pani pracownikiem lub przedstawicielem klienta/podmiotu będącego stroną umowy, Pani/Pana dane Administrator może przetwarzać w celu zawarcia i wykonywania Umowy z firmą, którą Pan/Pani reprezentuje / w której Pan/Pani pracuje / z którą Pan/Pani współpracuje, w tym do bieżącego kontaktu i potwierdzania składanych zleceń i dyspozycji za pośrednictwem dedykowanego portalu dla klientów oraz utworzenia i utrzymywania konta użytkownika na dedykowanym portalu dla klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W związku z zawarciem i realizacją umowy ubezpieczeniowej, w tym oceną ryzyka i bieżącym monitoringiem ekonomicznym, możemy przetwarzać odpowiednio następujące dane osobowe takie jak:

 • dane identyfikacyjne w postaci imienia i nazwiska, nazwy prowadzonej działalności gospodarczej, numerów rejestrowych, w szczególności nr NIP;
 • dane teleadresowe i kontaktowe takie jak adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, firma pracodawcy,
 • dane finansowe przedsiębiorcy;
 • dane o sytuacji majątkowej przedsiębiorcy;
 • dane dotyczące zawieranych umów i przedstawianych ofert takie jak warunki i dane finansowe związane z umową, datą zawarcia umowy z przedsiębiorcą;
 • analizy i prognozy związane z sytuacją ekonomiczną i wiarygodnością płatniczą przedsiębiorcy;
 • informacje o zaległościach płatniczych przedsiębiorcy;
 • dane o szkodowości przedsiębiorcy;
 • imię, nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, służbowy numer telefonu, adres e-mail.

Źródła pozyskiwania danych

Państwa dane mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Państwa na podstawie złożonego wniosku lub dane mogą być pozyskane od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub których są Państwo przedstawicielami.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy zawartej z firmą, którą Państwo prowadzą/ którą Państwo reprezentują / w której Państwo pracują / z którą Państwo współpracują, a także przez okres przedawnienia roszczeń z tej umowy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz kodeksu cywilnego.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego sprzeciwu, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy przekazywać:

 • spółkom z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju;
 • upoważnionym agentom, agencjom analiz badawczych, ekspertom, konsultantom i specjalistom od zarządzania komunikacją i wydarzeniami,
 • dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych, podatkowych, doradczych, audytowych lub innych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora;
 • Państwa partnerom biznesowym, kontrahentom bądź Klientom Administratora na rzecz których Administrator świadczy usługi we współpracy z Państwa partnerem biznesowym lub kontrahentem w ramach zawieranych umów (w szczególności ubezpieczeń i gwarancji ubezpieczeniowych);
 • dostawcom usług kurierskich lub pocztowych;
 • organom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W zależności od charakteru oferowanych produktów i usług Państwa dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku państw trzecich, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych Administrator wdraża odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony, w szczególności poprzez standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Przysługuje Państwo prawo do uzyskania informacji odnośnie wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń dotyczących przekazywania Państwa danych osobowych – aby je uzyskać, należy skontaktować się z Administratorem pisemnie lub mailowo.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda lub niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany:
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu Administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Spełnimy Państwa żądanie, jeżeli takie przesłanie będzie technicznie możliwe;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub przez stronę trzecią;
 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa;
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem mailowo lub pisemnie.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących narusza RODO.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej zawartej z prowadzoną przez Państwa firmą/ firmą, którą Państwo reprezentują / w której Państwo pracują / z którą Państwo współpracują. Bez podania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy i podjęcie współpracy z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe i dane o sytuacji finansowej przedsiębiorców będących partnerami biznesowymi klientów Administratora, otrzymane od klientów Administratora dla celów oceny ryzyka i zawarcia umowy przetwarzamy do czasu złożenia sprzeciwu na ich przetwarzanie, czego konsekwencją jest zamknięcie limitu handlowego udzielonego Państwa kontrahentowi na Państwa firmę.

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne