Klauzula informacyjna w przypadku przetwarzania danych osobowych kontrahenta klienta KUKE

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujmy, że Pani/Pana dane osobowe Administrator pozyskał od podmiotu będącego drugą strony umowy wiążącej Administratora, w związku ze złożonym przez niego wnioskiem o sporządzenie oferty ubezpieczenia lub w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia

Administrator i dane kontaktowe Administratora

Administratorem danych osobowych jest KUKE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: odo@kuke.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Administrator może przetwarzać Pani/Pana zwykłe dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko służbowe, które pozyskał w ramach realizacji umowy oraz inne dane pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych, jak np. z baz internetowych, baz i rejestrów urzędowych, w tym z Krajowego Rejestru Sądowego.

W każdym przypadku Administrator dba, aby zbierane dane osobowe nie wykraczały ponad minimum danych niezbędnych do realizacji prawnie uzasadnionych celów.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jako zakładu ubezpieczeń i reasekuracji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, wyliczenia składki ubezpieczeniowej oraz obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia;

Administrator może ponadto przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach:

  • archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • ewentualnych ustaleń, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • realizacji innych obowiązków lub uprawnień wynikających lub mogących wyniknąć z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Okres przechowywania

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KUKE S.A. stanowiących podstawę tego przetwarzania, lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez czas wykonywania tych obowiązków, a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane.

Prawa osoby, której dane dotyczą

  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, windykacyjne, analityczne, czy usługi outsourcingu ubezpieczeniowego,
  • reasekuratorom,
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe w uzasadnionych przypadkach z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przepisami prawa mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne