Klauzula informacyjna w przypadku przetwarzania danych osobowych kontrahenta klienta KUKE (działalność rolnicza)

Administrator i dane kontaktowe Administratora

Administratorem danych osobowych jest KUKE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@kuke.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane zostały pozyskane od ubezpieczającego/ubezpieczonego , którego jest Pani/Pan kontrahentem.

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia nr i seria dok. toż., adres zamieszkania, adres zameldowania, REGON, NIP, telefon, e-mail.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów, które obowiązują zakład ubezpieczeń i reasekuracji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w celu: a) zapobiegania i wykrywania przestępczości, b) ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i dla celów rachunkowości, w tym w celach statystycznych,
  • rachunkowym,
  • rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji,
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celu niezbędnym do wykonania umowy z ubezpieczającym/ubezpieczonym, którego jest Pani/Pan kontrahentem, reasekuracji ryzyka, oceny ryzyka, podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, badania satysfakcji klientów, ewentualnego dochodzenia roszczeń lub ewentualnej obrony przed roszczeniami oraz do bieżącego kontaktu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP), w tym między innymi oceny punktowej (scoring), w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, na podstawie udzielonego upoważnienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KUKE S.A. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pani/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania z wyjątkiem sytuacji, gdy Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, windykacyjne, analityczne, czy usługi outsourcingu ubezpieczeniowego,
  • reasekuratorom,
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Pani/Pana dane osobowe mogą być poddawane analizie, w wyniku których uzyskiwana jest ocena ryzyka ubezpieczeniowego w odniesieniu do danego przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców. Działania podejmowane przez Administratora mogą stanowić profilowanie w rozumieniu RODO i jego wyniki mogą być przekazywane klientom Administratora. Administrator nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na podmiot danych.

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne