Klauzula informacyjna w przypadku zawarcia porozumienia kurtażowego

Administrator i dane kontaktowe Administratora

Administratorem danych osobowych jest KUKE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: odo@kuke.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • niezbędnym do wykonania Umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem porozumienia kurtażowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jako zakładu ubezpieczeń i reasekuracji, w tym w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, ewentualnego dochodzenia roszczeń lub ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z zawartym porozumieniem kurtażowym lub w związku z zawartą przy Pani/Pana udziale lub przez Panią/Pana Umową ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej, dostarczania dystrybutorom ubezpieczeń informacji o produktach ubezpieczeniowych i innych produktach finansowych oferowanych przez KUKE S.A poprzez marketing bezpośredni produktów i usług własnych Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jest Pan/Pani pracownikiem lub przedstawicielem podmiotu będącego stroną umowy, Pani/Pana dane Administrator może przetwarzać w celu zawarcia i wykonywania Umowy z podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje / w której Pan/Pani pracuje / z którą Pan/Pani współpracuje, w tym do bieżącego kontaktu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z wykonaniem porozumienia kurtażowego możemy przetwarzać do momentu realizacji praw i obowiązków z niego wynikających, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń regresowych. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KUKE S.A. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń regresowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, prawo wniesienia sprzeciwu, w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowania,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, windykacyjne, analityczne, czy usługi outsourcingu ubezpieczeniowego,
  • reasekuratorom,
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
  • osobom i podmiotom reprezentującym klienta.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe w uzasadnionych przypadkach z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przepisami prawa mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z przystąpieniem do Umowy jest konieczne do wykonywania Umowy, natomiast podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne