Polityka informacyjna KUKE S.A.

§ 1 Cel Polityki

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (dalej ,,KUKE S.A.”), realizując misję tworzenia bezpiecznych i stabilnych warunków funkcjonowania polskich przedsiębiorstw poprzez ubezpieczanie transakcji eksportowych i krajowych oraz ułatwianie dostępu do finansowania zewnętrznego, dba o pełną transparentność i jak największą użyteczność udostępnianych informacji.

Status krajowego zakładu ubezpieczeń oraz agencji kredytów eksportowych (Export Credit Agency – ECA), jak również pozycja rynkowa KUKE S.A. jako jedynej instytucji ubezpieczeniowej w Polsce oferującej instrumenty finansowe gwarantowane przez Skarb Państwa oraz podmiotu zrzeszonego w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju, implikują konieczność prowadzenia szeroko zakrojonych działań w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych w zakresie oferowanych instrumentów finansowych i innych usług. W tym celu KUKE S.A. ustanowiła Politykę informacyjną (dalej ,Polityka”), która określa zasady związane z udostępnianiem informacji oraz udzielaniem odpowiedzi wszystkim interesariuszom, w tym akcjonariuszom, klientom, mediom, podmiotowi odpowiedzialnemu za nadzór rynku regulowanego oraz partnerom biznesowym.

Realizując Politykę, KUKE S.A. jest zobowiązana do zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

§ 2 Organizacja Polityki

Polityka została wprowadzona na podstawie § 31 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r. (dalej ,,Zasady Ładu Korporacyjnego”).

Polityka jest przyjmowana uchwałą Zarządu KUKE S.A., a wykonywanie czynności na podstawie Polityki powierzone jest właściwym merytorycznie jednostkom organizacyjnym spółki.

§ 3 BIP

Jako podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej ,,Ustawa”), KUKE S.A. udostępnia informacje publiczne dotyczące spółki zgodnie z ww. ustawą, w tym udostępnia przedmiotowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie głównej oraz na własnej stronie internetowej.

§ 4 Sposób komunikacji i udostępniania informacji o ofercie i bieżącej działalności

W celu realizacji Polityki w zakresie udzielania informacji o KUKE S.A. i jej działalności spółka wykorzystuje w szczególności następujące kanały informacyjne i formy komunikacji:

 • stronę internetową KUKE S.A.;
 • serwisy informacyjne i inne media społecznościowe;
 • materiały i informacje dotyczące oferty produktowej, biuletyny dla klientów;
 • konferencje i seminaria tematyczne, targi, wystawy oraz inne wydarzenia organizowane przez KUKE S.A. lub partnerów zewnętrznych;
 • konferencje prasowe, informacje prasowe i wywiady w mediach.

Departament Komunikacji oraz Dyrektor Departamentu Komunikacji, który pełni jednocześnie funkcję Rzecznika Prasowego KUKE S.A., dostarczają aktualne informacje przedstawicielom środków masowego przekazu. Zadaniem Rzecznika Prasowego jest również udzielanie odpowiedzi na pytania przedstawicieli mediów dotyczące bieżącej działalności i planów KUKE S.A., a także przygotowywanie komunikatów, informacji prasowych, odpowiedzi na pytania dziennikarzy, spotkań z przedstawicielami środków masowego przekazu.

§ 5 Zakres informacji udostępnianych na stronie internetowej KUKE S.A.

Strona internetowa pod adresem https://kuke.com.pl jest głównym miejscem upowszechniania informacji na temat KUKE S.A.

Zakres informacji, które KUKE S.A. udostępnia na swojej stronie internetowej, obejmuje w szczególności:

 • informacje o specyfice KUKE S.A. jako ECA;
 • podstawy prawne działalności;
 • informacje o organach spółki oraz akcjonariuszach;
 • strukturę organizacyjną;
 • sprawozdania i raporty z działalności;
 • informacje i ofertę dotyczącą realizacji zadań zleconych oraz działalności własnej;
 • informacje i ofertę w zakresie wspierania realizowanych programów rządowych i resortowych;
 • informacje na temat współpracy międzynarodowej, m.in. z zagranicznymi ECA;
 • informacje wynikające ze stosowania procedury środowiskowej wynikającej z Rekomendacji Rady OECD;
 • informacje na temat podejmowanych działań wynikających z Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych;
 • informacje na temat Rekomendacji Rady OECD w sprawie przekupstwa w oficjalnie wspieranych kredytach eksportowych;
 • informacje o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego;
 • informacje o zasadach składania reklamacji;
 • aktualności i informacje prasowe;
 • konferencje i inne wydarzenia organizowane przez KUKE S.A.;
 • informacje kontaktowe (w tym kontakt dla mediów);
 • Biuletyn Informacji Publicznej w zakresie określonych obowiązków informacyjnych;
 • Politykę informacyjną.

§ 6 Udostępnianie sprawozdań wymaganych prawem i informacji o działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa

Spółka udostępnia sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej KUKE S.A. w terminach oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisy prawa, w tym udostępnia i publikuje na stronie internetowej KUKE S.A. wymagane prawem informacje związane z wypłacalnością i kondycją finansową KUKE S.A., które są dostępne przez okres co najmniej 5 lat od momentu ich publikacji. Wraz ze Sprawozdaniem o wypłacalności i kondycji finansowej (dalej ,,SFCR”), które KUKE S.A. publikuje wypełniając dyspozycję Art. 284 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, spółka ujawnia dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym zgodnie z art. 288 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Zgodnie z Art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, KUKE S.A. publikuje sprawozdanie biegłego rewidenta zawierające opinię biegłego rewidenta, który przeprowadził badanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej.

KUKE S.A., oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa w odniesieniu do SFCR, ujawnia ogólne informacje na temat faktu prowadzenia działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych w „Sprawozdaniu z działalności KUKE S.A. w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych” oraz w SFRC podaje saldo prowizji i kosztów związanych z prowadzeniem tej działalności. Dodatkowo spółka publikuje Raport roczny, w którym ujawnia m.in. wyniki KUKE S.A. w zakresie poszczególnych obszarów działalności, wyniki finansowe, nowe rozwiązania ubezpieczeniowe oraz inne istotne informacje.

Ponadto KUKE S.A. w SFCR zamieszcza informacje, że środki pieniężne zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym służącym do obsługi działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa nie są uwzględniane w kalkulacji wymogu kapitałowego zgodnie z zasadami reżimu Wypłacalność II.

§ 7 Zasady informacyjne dla klientów

Spółka komunikuje się z klientami za pomocą formularza na stronie internetowej, korespondencji elektronicznej, pisemnej lub telefonicznie. Komunikacja z klientami realizowana jest przez wybrane jednostki organizacyjne, zgodnie z ich kompetencjami.

Klienci KUKE S.A. mogą korzystać z portalu przeznaczonego do wymiany informacji pomiędzy nimi a KUKE S.A., umożliwiającego wykonywanie on-line usług i innych czynności, do którego dostęp możliwy jest na stronie internetowej spółki.

Spółka w procesie dystrybucji ubezpieczeń dba o należyte informowanie klientów o ofercie, a także o najwyższy poziom obsługi, jak również wysoki poziom kompetencji osób wykonujących czynności dystrybucyjne i czynności agencyjne oraz odpowiednie przeszkolenie brokerów ubezpieczeniowych.

Informacje dotyczące produktów oferowanych przez KUKE S.A. w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz wytycznych i rekomendacji organu nadzoru znajdują się na stronie internetowej KUKE S.A.: https://kuke.com.pl/rozwiazania.

KUKE S.A. komunikuje się z klientami również przez materiały reklamowo-informacyjne. Przekazywane klientowi materiały informacyjne są sformułowane w sposób jednoznaczny, rzetelny i nie budzący wątpliwości interpretacyjnych oraz nie zawierają informacji wprowadzających w błąd. Informacje o charakterze reklamowym lub marketingowym są wyraźnie oznaczone.

Przygotowując materiały informacyjno-reklamowe, spółka kieruje się zasadą uczciwego i kompletnego informowania o produktach. Materiały informacyjne i reklamowe dotyczące produktów i usług oferowanych przez spółkę przygotowywane są i udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji.

KUKE S.A. zapewnia klientowi dostęp do materiałów informacyjnych w formie papierowej, elektronicznej lub w inny uzgodniony z nim sposób, w tym do postanowień zawartej umowy ubezpieczenia.

§ 8 Zasady i terminy rozpatrywania reklamacji

Doskonała jakość obsługi klienta jest dla KUKE S.A. priorytetem. Dlatego wszystkie zgłoszenia są szczegółowo analizowane, by produkty oraz proces obsługi spełniały najwyższe wymagania klientów. Reklamację związaną ze świadczonymi przez KUKE S.A. usługami można złożyć:

 • telefonicznie, pod numerem infolinii +48 22 108 99 70,
 • elektronicznie, przez formularz na stronie internetowej KUKE S.A. (https://kuke.com.pl),
 • listownie, na adresy siedziby KUKE S.A. lub Regionalnego Biura Sprzedaży KUKE S.A.,
 • ustnie lub pisemnie podczas wizyty w siedzibie KUKE S.A. lub w Regionalnym Biurze Sprzedaży KUKE S.A.

Każda reklamacja powinna zawierać informacje, które pomogą zidentyfikować jej autora (nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail). W miarę możliwości w treści reklamacji należy również podać numer polisy/szkody, której reklamacja dotyczy, co umożliwi sprawniejszy przebieg procesu rozpatrywania zgłoszenia.

Spółka odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Na życzenie klienta potwierdza otrzymanie reklamacji.

Jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, klient zostanie powiadomiony w terminie do 30 dni od daty wpływu reklamacji o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

Odpowiedź na reklamację klient otrzymuje na piśmie przesłanym listem poleconym albo na wniosek zgłaszającego w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej.

Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego spór może być skierowany na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, a w przypadku osób fizycznych do Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje i dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: https://rf.gov.pl). Rzecznik Finansowy jest uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, o którym mowa w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji klient może wystąpić również z powództwem przeciwko KUKE S.A. do sądu powszechnego, według właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. W przypadku umów o udzielenie gwarancji powództwo można wytoczyć przed sądem wynikającym z umowy.

Skarga niebędąca reklamacją może być wniesiona w dowolnej formie (pisemnie, ustnie lub elektronicznie) w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej i przedmiot skargi niebędącej reklamacją.

W zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej KUKE S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, natomiast w zakresie działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 9 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

KUKE S.A. dąży do polubownego rozwiązywania sporów ze swoimi klientami. Na wniosek klienta istnieje możliwość pozasądowego rozwiązania ewentualnego sporu.

§ 10 Zasady informacyjne dla Akcjonariuszy

Z uwagi na strukturę akcjonariatu (Akcjonariuszami KUKE S.A. są Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki oraz Bank Gospodarstwa Krajowego) informowanie Akcjonariuszy oraz przekazywanie informacji przeznaczonych dla akcjonariuszy odbywa się bezpośrednio, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz poprzez m.in. zamieszczanie na własnej stronie internetowej, w miejscu wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami, wszelkich wymaganych przez prawo lub Statut ogłoszeń pochodzących od Spółki.

Spółka zapewnia akcjonariuszom równy dostęp do informacji oraz udziela informacji Akcjonariuszom na zasadach określonych w Statucie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa, kierując się wypracowanymi dobrymi praktykami działania w zakresie wzajemnej współpracy, wytycznymi wskazanymi w Zasadach Ładu Korporacyjnego, a także wytycznymi Akcjonariuszy bez nieuzasadnionej zwłoki lub w terminach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w formie elektronicznej lub pisemnej, zgodnie z wyborem akcjonariuszy.

§ 11 Ochrona danych osobowych

KUKE S.A. przywiązuje najwyższą wagę do poszanowania reguł prawa w obszarze ochrony danych osobowych:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1),
 • ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1781).

Dane osobowe przetwarzane są w KUKE S.A. w celu realizacji statutowych zadań oraz w celach pobocznych i tylko w niezbędnym zakresie.

Stosowane przez KUKE S.A. klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej: https://kuke.com.pl/przetwarzanie-danych-osobowych.

§ 12 Postanowienia końcowe

Polityka jest aktualizowana niezwłocznie po wprowadzeniu zmian w przepisach prawa oraz w procedurach i standardach mających na nią wpływ. Za aktualizację Polityki informacyjnej odpowiada Dyrektor Departamentu Komunikacji.

28 października 2021 r.

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne