Gwarancja wadialna – rozwiązanie dla nowoczesnego przedsiębiorcy

Przetarg to szczególnego rodzaju sposób zawarcia umowy. W jego trakcie uczestnicy zgłaszają swoje oferty, licząc na to, że zamawiający w postępowaniu przetargowym skorzysta z ich propozycji biznesowych. Przetarg daje podmiotowi gospodarczemu duże możliwości w zakresie wyboru najkorzystniejszych dla siebie warunków kontraktowych – zwykle w postępowaniu uczestniczy wiele podmiotów dążących do rozpoczęcia współpracy z zamawiającym/inwestorem. Aby odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy finansowe, inwestor zazwyczaj zastrzega wadium, czyli nakłada na uczestników postępowania obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej. W praktyce obowiązek zapłaty wadium nie zawsze realizowany jest bezpośrednio – przez wykonanie przelewu. Niekiedy kwota zostaje jedynie zabezpieczona. Jednym ze sposobów jej zabezpieczenia jest gwarancja wadialna (gwarancja przetargowa zapłaty wadium).

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest wadium i jakie formy wadium wyróżniamy,
 • czym jest gwarancja wadialna (gwarancja przetargowa zapłaty wadium),
 • jakie są najważniejsze zalety gwarancji wadialnej (gwarancji przetargowej zapłaty wadium).

Czym jest wadium?

Zacznijmy od scharakteryzowania wadium i przedstawienia form, w jakich ono występuje. Jak powiedzieliśmy, wadium jest sumą pieniędzy wpłacaną na poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu. Z wadium mamy najczęściej do czynienia w przetargach publicznych. Jego uiszczenie jest w szczególności konieczne w przypadku procedur unijnych oraz zamówień publicznych. Wysokość wadium w przetargach publicznych nie powinna przekroczyć 3 proc. szacowanej wartości zamówienia. Należy pamiętać, że wadium może również występować w przetargach prywatnych – w takiej sytuacji jego wysokość ustalana jest dowolnie przez zamawiającego. Szczegółowe informacje o wadium powinny zostać zawarte w dokumentach, które określają warunki przystąpienia do przetargu np. w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub zaproszeniu do złożenia oferty. Co istotne, wadium należy wpłacić przed upłynięciem terminu składania ofert.

Gwarancja kontraktowa jako forma wadium

Na podstawie obowiązujących przepisów wyróżnić można następujące formy wadium:

 • pieniądz,
 • gwarancja wadialna bankowa,
 • gwarancja wadialna ubezpieczeniowa,
 • poręczenie udzielane przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Gwarancja wadialna jest rodzajem gwarancji kontraktowej. Należy pamiętać, że 1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych (ustawa PZP), w której wycofano wadium w formie poręczenia bankowego lub ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK). Co również ważne, zgodnie z przepisami obecnie obowiązującej ustawy wadium można wpłacić jedynie przelewem – niezależnie od tego, czy postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej oraz od tego, czy mamy do czynienia z postępowaniem unijnym, czy krajowym.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Startuj w przetargach i realizuj kontrakty bez zamrażania gotówki na zabezpieczenia wymagane przez inwestora.

 • Gwarancje KUKE zwiększają Twoją wiarygodność w oczach kontrahenta.
 • Gwarancje ubezpieczeniowe to mocne zabezpieczenie honorowane przez zagranicznych partnerów biznesowych.
Dowiedz się więcej

Gwarancja wadialna – definicja

Ujmując rzecz w skrócie, powiedzieć można, że gwarancja wadialna to zabezpieczenie, w którym gwarant zobowiązuje się względem podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy (zamawiającego) zapłacić określoną kwotę wadium, jeśli uczestnik przetargu nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków, tj. np. po wygranym postępowaniu nie podpisze umowy z inwestorem. Jak łatwo zauważyć, gwarancja wadialna występuje w dwóch formach: gwarancji bankowej (udzielanej przez banki) oraz gwarancji ubezpieczeniowej (udzielanej przez firmy ubezpieczeniowe).

Gwarancja wadialna w formie elektronicznej

Jak wskazuje art. 97. ust. 10. ustawy PZP, gwarancja wadialna powinna zostać wniesiona w formie elektronicznej – czyli w postaci pliku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Specjalne rozwiązania w zakresie udzielania gwarancji wadialnych online przeznaczone dla podmiotów biorących udział w przetargach w trybie ustawy PZP znaleźć można w ofercie KUKE, która daje przedsiębiorcy (po uprzednim zawarciu umowy generalnej) możliwość uzyskania gwarancji wadialnej w kilka minut za pomocą internetowego portalu klienta KUKE.

Gwarancja wadialna – zalety

Dlaczego warto zdecydować się na wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej?

 1. Po pierwsze, korzystając z gwarancji ubezpieczeniowej, nie musimy obciążać firmy kosztami wadium – nie każdy przedsiębiorca może pozwolić sobie na wniesienie wadium w formie gotówkowej. W takim przypadku gwarancja wadialna jawi się jako atrakcyjne rozwiązanie zwłaszcza dla niewielkich przedsiębiorców.
 2. Po drugie, koszty uzyskania ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej są stosunkowo niskie – nie tylko w porównaniu z wartością samego wadium, ale również kosztami uzyskania gwarancji bankowych. Dodatkowo, gwarancja wadialna nie obciąża limitu bankowego, który przedsiębiorca może wykorzystać jako źródło finansowania dodatkowych inwestycji.
 3. Po trzecie, w KUKE przedsiębiorca można również wnioskować o gwarancje wadialne online (przypadku przetargów publicznych). Cały proces uzyskania gwarancji trwa kilka minut i można przeprowadzić go w dowolnym momencie, ponieważ wystawienie gwarancji nie wymaga zatwierdzenia przez ubezpieczyciela. Wszystkie niezbędne czynności przedsiębiorca wykonuje online za pomocą portalu klienta, po uprzednim zawarciu z KUKE umowy generalnej. Wystawioną gwarancję wadialną upoważniony pełnomocnik podpisuje samodzielnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez KUKE.
 4. Po czwarte, ubezpieczyciele udzielający gwarancji wadialnej online bardzo często ustalają wysokie sumy gwarancyjne – w przypadku KUKE jest to kwota do 500 tys. zł dla pojedynczej gwarancji.

Dobierzemy pakiet rozwiązań
Umów się na rozmowę
KUKE oferuje zestaw odpowiednio dobranych narzędzi do zabezpieczenia finansów firmy

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne