Ryzyko handlowe w przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności

Czym jest ryzyko handlowe? Z jakim ryzykiem wiąże się sprzedaż z odroczonym terminem płatności? Nawet jedna niezapłacona faktura może oznaczać trudną do odrobienia stratę, która pogorszy płynność finansową przedsiębiorstwa. Dowiedz się jak ubezpieczenie należności może ograniczyć ryzyko straty spowodowanej nieotrzymaniem płatności od kontrahenta.

Decyzje przedsiębiorcy podejmowane są niemal zawsze w warunkach niepewności – przedsiębiorca nie dysponuje w chwili podjęcia decyzji informacjami, które pozwalałaby ocenić jej trafność. Zadanie, które na nim spoczywa, polega zatem na możliwie najdokładniejszym przewidzeniu skutków poszczególnych działań biznesowych oraz oszacowaniu potencjalnych zysków i strat. Mierzalną częścią niepewności, w kontekście której podmiot realizuje to zadanie, jest ryzyko handlowe, czyli – ujmując rzecz najprościej – prawdopodobieństwo, że dane działanie przyniesie przedsiębiorcy stratę. Wymienić można wiele czynników ryzyka w działalności gospodarczej, związanych np. z aktywnością konkurencji czy klientów.

Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje stosunek zależności przedsiębiorcy od innych podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorca nie działa nigdy w próżni – to, czy jego przedsięwzięcie biznesowe zakończy się powodzeniem, zależy do pewnego stopnia od działań partnerów, z którymi współpracuje. Jeśli nie wywiązują się oni z własnych zobowiązań, przedsiębiorca może ponieść stratę. Ryzyko, które interesuje nasz w szczególności jest decyzja o sprzedaży towaru lub usługi z odroczonym terminem płatności, czyli o udzieleniu tzw. kredytu kupieckiego. Aby zwiększyć szanse na to, że dana decyzja okaże się z perspektywy finansowej trafna, podmiot gospodarczy powinien dążyć do zmniejszenia ryzyka, którym jest ona obarczona. Nie inaczej rzecz się ma w przypadku stosunków danego przedsiębiorcy ze swoim kontrahentem, zwłaszcza zaś w przypadku obarczonej dużym ryzykiem decyzji o udzieleniu mu kredytu kupieckiego. Redukcja ryzyka handlowego pozwala osiągnąć przyjęte cele biznesowe, takie jak: założony poziom zysku, utrzymanie płynności finansowej czy zwiększenie wartości przedsiębiorstwa. 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest ryzyko w działalności gospodarczej
 • na czym polega sprzedaż z odroczonym terminem płatności (w kredycie kupieckim) oraz dlaczego jest ona działaniem zarazem potencjalnie korzystnym i obarczonym ryzykiem
 • w jaki sposób ubezpieczenie należności ogranicza ryzyko sprzedaży z odroczonym terminem płatności (w kredycie kupieckim)

Czym jest ryzyko w działalności gospodarczej?

Pojęcia ryzyka stanowi przedmiot dociekań wielu badaczy. Stąd w literaturze spotkać można szereg jego definicji, niekiedy znacząco różniących się od siebie. Zwykle w rozważaniach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej pojęcie ryzyka odróżnia się od pojęcia niepewności. To pierwsze stanowi mierzalną – możliwą do zidentyfikowania i oszacowania – część drugiego. Ryzyko może być w takim ujęciu określane na podstawie analiz o charakterze empirycznym (czyli np. analiz dotyczących danych o konkretnych podmiotach gospodarczych). Pojęcie niepewności jest zaś z perspektywy przedsiębiorcy znacznie mniej użyteczne – odniesione do zagadnienia procesu decyzyjnego pozwala stwierdzić jedynie tyle, że podmiot gospodarczy podejmuje decyzje w sytuacji deficytu informacyjnego. W tym kontekście jasne staje się, dlaczego w pracach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystuje się niekiedy pojęcie zarządzania ryzykiem, nie zaś zarządzania niepewnością.

Różnice między poszczególnymi ujęciami pojęcia ryzyka dotyczą nie tylko jego definicji, ale również typologii: wymienić można szereg odmiennych typów ryzyka wyszczególnionych ze względu na różne kryteria (np. kryterium obszaru zagrożenia czy kryterium źródła zagrożenia). W tym artykule koncentrujemy się na ryzyku handlowym, czyli prawdopodobieństwem niewykonania przez kontrahenta zobowiązań umownych.

Czym jest sprzedaż z odroczonym terminem płatności (w kredycie kupieckim)?

Sprzedaż z odroczonym terminem płatności, zwana również niekiedy kredytem kupieckim, stanowi pozabankową formę finansowania, która umożliwia kontrahentowi uregulowanie zobowiązań dopiero po pewnym czasie od dnia odebrania towaru lub wykonania usługi. Chodzi zatem o sytuację, w której przedsiębiorca uprawnia kontrahenta do wykonania zobowiązania (zapłaty za towar czy usługę) w terminie ustalonym w fakturze – późniejszym niż termin dostarczenia towaru czy wykonania usługi.

Ryzyko handlowe i potencjalne korzyści kredytu kupieckiego

Już na pierwszy rzut oka widać, że sprzedaż z odroczonym terminem płatności obarczona jest dużym ryzykiem handlowym. Ryzyko to jest w tym przypadku prawdopodobieństwem nielojalnego zachowania kontrahenta, w szczególności prawdopodobieństwem:

 • niewykonania zobowiązania,
 • nienależytego wykonania zobowiązania,
 • szkody związanej z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania.

W wyniku nielojalnego działania kontrahenta przedsiębiorca może chwilowo utracić płynność finansową czy – w skrajnej sytuacji – stać się podmiotem niewypłacalnym.

Dlaczego w obliczu ryzyka handlowego przedsiębiorcy decydują się na sprzedaż z odroczonym terminem płatności? Kredyt kupiecki stanowi dla sprzedającego sposób na zwiększenie sprzedaży – umożliwia bowiem pozyskanie większej liczby klientów, w szczególności takich, którzy w danym momencie nie dysponują odpowiednio dużymi środkami na zakupy gotówkowe. Dzięki kredytowi kupieckiemu możliwe jest również pozyskanie nowych klientów z uwagi na zwiększenie atrakcyjności oferty w stosunku do konkurencji poprzez zaoferowanie odbiorcom dłuższych terminów płatności. Podmiot gospodarczy rozważający sprzedaż z odroczonym terminem płatności porównuje potencjalny zysk z możliwymi stratami z tytułu nieodzyskanych należności, a także z kosztami kapitału zainwestowanego w te należności. Jeśli w toku analizy okaże się, że potencjalny zysk przewyższa możliwe koszty, decyzję o sprzedaży z odroczonym terminem płatności należy ocenić jako racjonalną. Zwykle uznaje się, że kredyt kupiecki jest skutecznym środkiem pozyskania nowych klientów i zwiększenia przychodów ze sprzedaży jedynie w przypadku przedsiębiorstw o dobrej kondycji finansowej.

Ograniczenie ryzyka utraty należności w przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności powinno nastąpić jeszcze przed podjęciem współpracy z danym kontrahentem. Na tym etapie przedsiębiorca może skorzystać z różnorodnych metod jego weryfikacji. Należą do nich np.:

 • identyfikacja podmiotu w odpowiednich rejestrach, np. KRS czy CEIDG – w przypadku kontrahentów krajowych, a także w innych rejestrach, właściwych dla danego państwa – w przypadku transakcji zagranicznych,
 • kontakt z klientami podmiotu – w celu odnalezienia klientów możemy skorzystać z portali społecznościowych, takich jak LinkedIn czy Facebook; bardzo często zdarza się, że informacje zdobyte drogą nieformalną są przydatniejsze od tych, które zdobędziemy, posługując się rejestrami,
 • żądanie okazania listów referencyjnych,
 • wykorzystanie narzędzi internetowych do sprawdzenia siedziby firmy, np. Google Maps – siedziba może być traktowana jako swoista wizytówka przedsiębiorcy; należy przy tym pamiętać, że zdjęcia zamieszczone w Internecie mogą być nieaktualne, stąd nie powinny one stanowić wyłącznej podstawy dla podjęcia decyzji o rozpoczęciu współpracy z danym podmiotem,
 • skorzystanie z usług prywatnych wywiadowni gospodarczych – usługi świadczone przez wywiadownie są płatne, ich koszt zależy od zakresu przeprowadzonego wywiadu.

Do innych sposobów minimalizowania ryzyka handlowego – w szczególności tych, które wykorzystywane są na etapie realizacji transakcji – zalicza się ponadto ustalanie limitów wielkości sprzedaży, zabezpieczenia w postaci poręczeń czy gwarancji, a także ubezpieczenie należności. Ostatniemu z wymienionych sposobów poświęćmy teraz nieco więcej uwagi.

Ubezpieczenie należności

Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania płatności od kontrahenta.

 • Rozwijaj sprzedaż bez obawy o spływ należności od kontrahentów.
 • Eksportuj bezpiecznie nawet do najodleglejszych zakątków świata.
Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie należności jako działanie ograniczające ryzyko kredytu kupieckiego

Ubezpieczenia rozpatrywać można z perspektywy makroekonomicznej i mikroekonomicznej. Z perspektywy makroekonomicznej stanowią one swoisty regulator procesów rozwoju gospodarczego w danym państwie i skuteczne narzędzie przenoszenia na instytucje prywatne kosztów przywrócenia równowagi gospodarczej po zajściu takich zdarzeń jak klęski żywiołowe czy wojny. Chodzi zatem w takim ujęciu o „zdolność” ubezpieczeń do finansowego odciążenia państwa w obliczu sytuacji kryzysowej. Z perspektywy mikroekonomicznej – czyli interesującej nas w tym artykule – ubezpieczenia traktuje się przede wszystkim jako instrumenty zarządzania ryzykiem upadłości przedsiębiorstwa. Pozwalają one danemu podmiotowi ustabilizować kondycję finansową po zdarzeniu losowym i zabezpieczyć jego interesy finansowe.

W odniesieniu do zagadnienia sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty powiedzieć można, że ubezpieczenie należności handlowych daje przedsiębiorcy możliwość zastąpienia dużej potencjalnej straty (która wystąpi w przypadku nielojalnego zachowania kontrahenta), stosunkowo niewielkim obciążeniem finansowanym w postaci składki ubezpieczeniowej. Przykładowo przedsiębiorca korzystający z ubezpieczenia należności eksportowych Polisa bez Granic w KUKE może ubezpieczyć sprzedaż z 60-dniowym terminem płatności o wartości 150 000 zł do kontrahenta w Wietnamie już od 756 zł.

Do licznych korzyści związanych z ubezpieczeniem transakcji handlowych w przypadku kredytu kupieckiego należą m.in.:

 1. bezpieczeństwo - zabezpieczenie przed utratą płynności finansowej i niewypłacalnością kontrahenta,

 2. wzrost konkurencyjności - wydłużenie terminów płatności umożliwia zaoferowanie odbiorcom bardziej konkurencyjnych warunków współpracy i dzięki temu zwiększa szansę na pozyskanie zamówienia;
 3. ułatwienie podejmowania decyzji - ubezpieczenie ogranicza ryzyko popełnienia błędu w doborze partnerów handlowych i pozwala skoncentrować się na podstawowej działalności przedsiębiorstwa oraz jego celach strategicznych;
 4. obniżenie kosztów działalności - ubezpieczenie pozwala ograniczyć wydatki związane z samodzielnym monitorowaniem wiarygodności partnerów handlowych oraz kosztów związanych z windykacją należności;
 5. ułatwienie dostępu do finansowania - ubezpieczenie podnosi wiarygodność firmy wobec banków i firm faktoringowych, dając możliwość wynegocjowania lepszych warunków współpracy i uzyskania dodatkowych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa;
 6. rozwój eksportu - dzięki ubezpieczeniu należności możesz bezpiecznie rozwijać sprzedaż do zagranicznych odbiorców w nawet najodleglejszych zakątkach świata.

Dobierzemy pakiet rozwiązań
Umów się na rozmowę
KUKE oferuje zestaw odpowiednio dobranych narzędzi do zabezpieczenia finansów firmy

Podsumowanie

 1. Przedsiębiorcy podejmują decyzje biznesowe w warunkach niepewności. Poszczególne decyzje obarczone są ryzykiem, czyli mierzalnym prawdopodobieństwem, że dana decyzja wygeneruje stratę. Ryzyko handlowe może zostać zminimalizowane w razie podjęcia określonych działań, takich jak weryfikacja kontrahenta. Ograniczenie ryzyka decyzji jest z perspektywy przedsiębiorcy korzystne, pozwala bowiem lepiej zabezpieczyć jego interesy finansowe.
 2. Za decyzję ryzykowną należy uznać w szczególności decyzję o sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Sprzedaż tego rodzaju związana jest z szeregiem potencjalnych korzyści, ale i kosztów. Do podstawowych korzyści należy możliwość zwiększenia sprzedaży i pozyskania nowych klientów. Jako przykład potencjalnych kosztów wymienić można utratę płynności finansowej w razie  nieterminowej zapłaty (lub braku zapłaty) przez kontrahenta za daną usługę czy towar.
 3. Aby ograniczyć ryzyko związane ze sprzedażą z odroczonym terminem płatności, przedsiębiorca może skorzystać z różnych instrumentów. Jednym z nich jest ubezpieczenie transakcji handlowych w postaci ubezpieczenia należności handlowych. Ubezpieczenie to daje przedsiębiorcy możliwość zastąpienia dużej, ale niepewnej straty, pewnym, ale stosunkowo niewielkim obciążeniem finansowanym w postaci składki ubezpieczeniowej. 

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne