Ochrona środowiska

Dbamy o zgodność ubezpieczanych przez nas projektów eksportowych z międzynarodowymi wymogami ochrony środowiska.

Mając na uwadze art. 12 Konkluzji Rady w sprawie kredytów eksportowych, zatwierdzonych przez Radę Unii Europejskiej (do Spraw Gospodarczych i Finansowych) na 3855 posiedzeniu 15 marca 2022 roku (7101/22 CCG 15), ustala się termin zakończenia udzielania oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych o okresie spłaty wynoszącym dwa lata lub więcej, przeznaczonych na projekty w sektorze energii z paliw kopalnych na 1 stycznia 2038 roku, z zastrzeżeniem, że po tej dacie powyższy zakaz nie będzie obejmował projektów:

 1. o uzasadnionym interesie gospodarczym Polski lub
 2. mogących wpływać na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Rekomendacja Rady OECD

Realizując postanowienia Rekomendacji Rady OECD w sprawie Wspólnego Podejścia przy analizie środowiskowej i społecznej w kontekście Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych, z dnia 28 czerwca 2012 roku (zaktualizowanej 20 marca 2024 roku), poddajemy projekty inwestycyjne finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat i ubezpieczane przez nas z gwarancjami Skarbu Państwa procedurze środowiskowej mającej na celu ustalenie ich wpływu na środowisko przyrodnicze i społeczne. Naszym celem jest współpraca z polskimi eksporterami, instytucjami finansującymi polski eksport, jak również ministerstwami i instytucjami publicznymi, której istotnym elementem jest odpowiedzialne podejście do środowiska przy realizacji przedsięwzięć eksportowych.

Uwzględniając odpowiedzialność sponsora/inwestora za ukształtowanie struktury finansowania projektu inwestycyjnego, dokładamy staranności, aby w toku oceny ryzyka związanego z objęciem projektu ochroną ubezpieczeniową zidentyfikować te transakcje, które potencjalnie mogą powodować istotny wpływ na środowisko, a decyzja w sprawie wsparcia tego projektu była podejmowana w kontekście:

 • zrównoważenia pod względem środowiskowym i społecznym,
 • poszanowania praw pracowników i społeczności,
 • dochowania właściwych standardów i dobrych praktyk.

Nasze zobowiązania

Zobowiązujemy się do:

 • poddania przeglądowi wszystkich transakcji objętych oficjalnym wsparciem Skarbu Państwa w formie ubezpieczeń należności o okresie spłaty dwóch i więcej lat,
 • zidentyfikowania we współpracy z wnioskodawcami wpływu transakcji na środowisko przyrodnicze i społeczne, w konsekwencji zaklasyfikowania transakcji eksportowej do jednej z trzech kategorii (A, B, C) w zależności od jej wpływu na środowisko,
 • analizy wyselekcjonowanych transakcji pod kątem ich wpływu na środowisko przez nas zatrudnionego eksperta w tym zakresie, zakładającej m.in. porównanie kryteriów projektu z międzynarodowymi standardami, a w razie potrzeby wypracowania właściwych i skutecznych działań mających na celu uniknięcie, zminimalizowanie lub zrównoważenie niekorzystnego wpływu na środowisko i społeczeństwo,
 • opublikowania na stronach www informacji nt. projektów przyjętych do ubezpieczenia i zaliczonych do kategorii A lub B, w tym danych o rodzaju informacji, na podstawie których dokonana została ocena wpływu projektu na środowisko, danych dotyczących standardów międzynarodowych zastosowanych przy dokonywaniu oceny.
Banki

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

 • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
 • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Procedury środowiskowe

Stosowane przez nas procedury środowiskowe są dostosowane do zaleceń OECD z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z charakteru i zakresu realizowanych projektów eksportowych. Nasz udział w pracach grupy roboczej działającej przy OECD i zajmującej się tymi zagadnieniami zapewnia również wymianę doświadczeń i informacji z innymi praktykami w tym zakresie podczas regularnych spotkań. Wyniki funkcjonowania procedur podlegają raportowaniu i monitoringowi przez członków OECD, dzięki czemu zapewnia się harmonizację podejścia do indywidualnych projektów. Zarówno polityka, jak i informacje nt. procedury środowiskowej są poddawane przeglądom i w razie potrzeby aktualizowane.

Wraz z wnioskiem o ubezpieczenie kontraktu lub kredytu eksportowego z okresem spłaty 2dwóchi więcej lat eksporter wypełnia kwestionariusz wpływu na środowisko. W zależności od otrzymanych informacji nt. wartości kontraktu, rodzaju przedsięwzięcia, jego lokalizacji, czasu realizacji projektu, branży i potencjalnego wpływu na środowisko przyrodnicze i społeczne, projekty zostają przyporządkowane do jednej z trzech kategorii, tj.:

 • kategoria A – projekty, których realizacja może mieć znaczny, negatywny wpływ na środowisko, w szczególności projekty, które będą realizowane na obszarach wrażliwych lub w ich pobliżu,
 • kategoria B – projekty, których realizacja może mieć negatywny wpływ na środowisko, jednak zdecydowanie mniejszy niż realizacja projektów z kategorii A,
 • kategoria C – projekty, których realizacja ma, co najwyżej, minimalnie negatywny wpływ na środowisko.

Od przypisanej do projektu kategorii zależy zakres obowiązków związanych z kolejnym etapem procedury środowiskowej i społecznej. Stosowane zasady selekcji, klasyfikacji i oceny wniosków są opisane w przewodniku "Procedura środowiskowa KUKE S.A. przy ubezpieczaniu kontraktów i kredytów eksportowych z okresem spłaty dwóch i więcej lat".

Wytyczne OECD i ONZ

Jednocześnie, mając na uwadze podejmowane przez społeczność międzynarodową działania na rzecz ochrony środowiska i praw człowieka, zachęcamy naszych partnerów i wnioskodawców do odzwierciedlania w swoich strategiach inwestycyjnych Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ w zakresie biznesu i praw człowieka. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych pod adresami:

Dostęp do informacji i przejrzystość procedury środowiskowej

Realizując zasadę dostępu do informacji i przejrzystości procedury środowiskowej, informujemy na naszych stronach o przedsięwzięciach eksportowych przyporządkowanych do klasy A i B, którym udzielono wsparcia oraz o wpływie na środowisko aktualnie rozpatrywanych projektów zaklasyfikowanych do klasy A.

O dodatkowe informacje na temat polityki i procedury środowiskowej, a także w kwestii opublikowanych powyżej projektów, możecie Państwo zwracać się do nas wysyłając zapytanie pod adres: kontakt@kuke.com.pl.

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne