Polisa Bezpieczny Kontrakt

Ubezpieczenie dużego kontraktu eksportowego

Projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym narażone są na wyższe ryzyko finansowe ze względu na znaczną wartość realizowanego kontraktu i często długie terminy płatności. Firmom realizującym duży, pojedynczy kontrakt eksportowy, w szczególności na dostawę dóbr kapitałowych, takich jak maszyny, urządzenia, linie technologiczne, czy środki transportu, oferujemy ochronę przed niewypłacalnością kontrahenta lub opóźnieniami w regulowaniu zobowiązań finansowych przez odbiorcę. Nasza ochrona obejmuje również ryzyko produkcji, czyli straty poniesione przez eksportera przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi. 

Dla kogo?

Dla firmy realizującej pojedynczy kontrakt eksportowy (z okresem płatności nie dłuższym niż dwa lata), w szczególności na dostawę dóbr kapitałowych.

Co zyskujesz?

 1. Ochronę kontraktu od pierwszej wysyłki do ostatniego terminu płatności (do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w polisie).
 2. Ubezpieczenie ryzyka produkcji, czyli ochronę przed stratami spowodowanymi brakiem możliwości realizacji kontraktu jeszcze przed wysyłką towaru lub realizacją usługi (np. w wyniku jednostronnego zerwania umowy przez kontrahenta). Ochroną obejmowane są koszty produkcji, które są kosztami wytworzenia lub ceną nabycia w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
 3. Elastyczność w wyborze wariantu ubezpieczenia – możliwość ubezpieczenia ryzyka kredytu, ryzyka produkcji albo obu ryzyk jednocześnie.
 4. Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujący ryzyko handlowe, ryzyko polityczne i ryzyko siły wyższej.
 5. Bezpłatna ocena ryzyka i nadzorowanie sytuacji finansowej kontrahenta.
 6. Ograniczenie ryzyka kursowego - odszkodowanie wypłacane jest w walucie kontraktu eksportowego.
 7. Z ubezpieczenia mogą korzystać również spółki zależne eksportera.
 8. Polisa może być wykorzystana jako zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez bank.
 9. Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.
Gwarancje ubezpieczeniowe

Startuj w przetargach i realizuj kontrakty bez zamrażania gotówki na zabezpieczenia wymagane przez inwestora.

 • Gwarancje KUKE zwiększają Twoją wiarygodność w oczach kontrahenta.
 • Gwarancje ubezpieczeniowe to mocne zabezpieczenie honorowane przez zagranicznych partnerów biznesowych.
Dowiedz się więcej

Jakie kraje obejmuje ubezpieczenie?

Polisa obejmuje należności od kontrahenta mającego siedzibę w jednym ze 165 krajów (poza Unią Europejską i rynkami wysokorozwiniętymi). Ubezpieczenie dotyczy zatem m.in. większości krajów Azji, Afryki i obu Ameryk.

Jakie są warunki współpracy?

 • Odroczony termin płatności (kredyt kupiecki) za dostarczony towar lub zrealizowaną usługę nie może przekroczyć okresu dwóch lat. Wyjątkiem są towary rolne, gdzie okres ten wynosi maksymalnie 540 dni.
 • Ubezpieczenie obejmuje koszty produkcji, jeżeli okres ryzyka produkcji nie przekracza okresu dwóch lat - gdy płatność realizowana jest przed dostawą towaru/usługi, przy dostawie towaru/usługi lub jest zabezpieczona akredytywą potwierdzoną przez bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gwarancją.
 • W przypadku objęcia ubezpieczeniem jednocześnie należności i kosztów produkcji, łączny okres ryzyka nie może przekroczyć dwóch lat, w tym okres ryzyka produkcji nie może przekroczyć roku.
 • Ubezpieczeniem obejmowane są należności bezsporne i potwierdzone prawidłowo wystawioną fakturą, której płatność została określona w walutach wymienionych w Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego lub złotych polskich.

Rozwiązania dla dużych firm

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

 • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
 • Od 30 lat wspieramy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne