Gwarancje kontraktowe

Gwarancje kontraktowe potwierdzają zdolność Twojej firmy do realizacji umowy bez konieczności przedkładania kosztownych zabezpieczeń.

Twój kontrahent może żądać od Ciebie wniesienia określonego zabezpieczenia finansowego jeszcze przed podpisaniem umowy, na wypadek, gdyby nie została ona spełniona, nie dochowany został termin jej realizacji czy jakość towaru lub usługi była niezgodna z ustaleniami. Przedkładając gwarancję ubezpieczeniową potwierdzasz swoją wiarygodność, ponieważ KUKE zobowiązuje się do wypłaty Twojemu kontrahentowi żądanej kwoty z tytułu roszczeń objętych gwarancją, maksymalnie do wysokości sumy gwarancyjnej.

Dla kogo?

Dla firmy przystępującej do przetargu lub ubiegającej się o kontrakt w Polsce albo za granicą. Gwarancji ubezpieczeniowych udzielamy małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom, prowadzącym działalność w różnych branżach – są wśród nich firmy farmaceutyczne, budowalne, a także duży przemysł, taki jak stocznie.

Ubezpieczenie należności

Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania płatności od kontrahenta.

  • Rozwijaj sprzedaż bez obawy o spływ należności od kontrahentów.
  • Eksportuj bezpiecznie nawet do najodleglejszych zakątków świata.
Dowiedz się więcej

Co zyskujesz?

  1. Wolne środki finansowe na rozwój, dzięki którym możesz konkurować w wielu przetargach jednocześnie.
  2. Potwierdzasz wiarygodność swojej firmy w oczach inwestora.
  3. W odróżnieniu od gwarancji bankowych nie obciążasz swojej linii kredytowej.
  4. Łatwiejsze pozyskanie kontraktów eksportowych - gwarancje ubezpieczeniowe KUKE to powszechnie honorowana forma zabezpieczenia przez zagranicznych odbiorców.
  5. Szybkie udzielanie gwarancji dzięki podpisanej umowie generalnej.

Zabezpieczenie realizacji każdego etapu kontraktu

Cały proces realizacji kontraktu czy inwestycji może być skutecznie zabezpieczony gwarancjami. Kontrahent będący inwestorem ma wówczas pewność, że gwarancje zostaną uruchomione w przypadku, gdy zleceniobiorca nie wykona prac zgodnie z umową. Wykonawca kontraktu przedkładając gwarancję ubezpieczeniową KUKE potwierdza swoją zdolność do realizacji kontraktu, gdyż ubezpieczyciel sprawdził kondycję finansową firmy, która podejmuje się wypełnienia kontraktu.

gwarancje kontraktowe
Gwarancje na każdy etap kontraktu

Rodzaje gwarancji kontraktowych

Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja umożliwia przedsiębiorcy uczestnictwo w przetargu bez angażowania własnych pieniędzy. Zastępuje wadium gotówkowe, które należy wpłacić w przypadku udziału w przetargu. Wydając beneficjentowi gwarancję, KUKE zobowiązuje się do wypłaty kwoty w niej wskazanej w przypadku, gdyby przedsiębiorca, który wygrał przetarg odmówił podpisania kontraktu na warunkach oferty lub w inny sposób nie wykonał zobowiązań wynikających z przetargu, co uprawnia beneficjenta do zatrzymania wadium. KUKE udziela gwarancji zapłaty wadium w każdym postępowaniu publicznym i niepublicznym.

Jeżeli Twoja firma startuje w przetargach publicznych, teraz możesz samodzielnie i szybko wystawiać gwarancje zapłaty wadium online do kwoty nawet 500 tys. zł.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy, który wygrał przetarg zabezpieczony gwarancją KUKE i zobowiązany jest do przedstawienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Gwarancja jest zobowiązaniem KUKE do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał kontrakt i odmówił naprawienia szkody.

Gwarancja zwrotu zaliczki

Może być udzielona na wniosek przedsiębiorcy, który zgodnie z umową zawartą z beneficjentem otrzymał zaliczkę na jej realizację. Gwarancja jest zobowiązaniem KUKE do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał umowy i nie zwrócił w wyznaczonym terminie zaliczki.

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy i stanowi zobowiązanie KUKE do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nienależycie wykonał wynikające z umowy obowiązki z tytułu usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu jej realizacji. Gwarancja usunięcia wad i usterek chroni przedsiębiorcę przed roszczeniami z tytułu rękojmi lub gwarancji.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Gwarancja składana jest do inwestora. W jednym dokumencie łączy zabezpieczenie prawidłowego i terminowego wykonania umowy oraz prawidłowego i terminowego usunięcia wad i usterek.

Regwarancje dla banków

Dzielimy się ryzykiem z bankiem wystawiającym gwarancje dla eksportera. Udzielamy regwarancji będących zabezpieczeniem zobowiązań banku wystawiającego gwarancje zabezpieczające zobowiązania eksportera wobec zagranicznego kontrahenta. Regwarancja może dotyczyć zarówno pojedynczego kontraktu, jak i całej linii gwarancyjnej udzielanej eksporterowi. Dowiedz się więcej.

Rozwiązania dla małych firm

Zadbaj o bezpieczny rozwój Twojej firmy w kraju i za granicą.

  • Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania pieniędzy od kontrahenta.
  • Zamień faktury na gotówkę dzięki faktoringowi.
Dowiedz się więcej

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne