Zarząd
Zarząd KUKE składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż z czterech członków powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję.
Janusz Władyczak
Prezes Zarządu
Janusz Władyczak posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju.

Wcześniej pełnił funkcję dyrektora departamentu produktów inwestycyjnych w PKO TFI, odpowiadając za kształtowanie strategii produktowej w zakresie funduszy inwestycyjnych, tworzenie i wdrażanie rozwiązań inwestycyjno-oszczędnościowych oferowanych klientom na rynku polskim.

Podczas swojej pracy w instytucji finansowej w Austrii wdrażał strukturyzowane produkty inwestycyjne dla klientów bankowości prywatnej oraz detalicznej jak również instrumenty pochodne w formie certyfikatów oraz warrantów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

We francuskich bankach inwestycyjnych odpowiadał za relacje oraz zawieranie transakcji z największymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami finansowymi z krajów byłego ZSRR takich jak Rosja, Kazachstan, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Litwa, Łotwa i Estonia.

Był również odpowiedzialny za zabezpieczanie wielomilionowych pożyczek bilateralnych, kredytów strukturyzowanych i syndykowanych oraz transakcji export finance, współpracując z największymi agencjami kredytów eksportowych (ECA’s) na świecie. Zajmował się także szerokim spektrum transakcji na rynku kapitałowym.

Ukończył ESCP European School of Management z siedzibą w Paryżu. Studiował również na Uniwersytecie w Wiedniu, w Graduate Insititute of International and Development Studies w ramach Uniwersytetu Genewskiego, jak i w Asian Institute of Technology w Bangkoku.

Lubi aktywny wypoczynek, a w szczególności snowboard, kajakarstwo i tenis. Jego pasją są podróże.
Katarzyna Kowalska
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu KUKE od czerwca 2016 roku. Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość, ze specjalizacją w inwestycjach kapitałowych i strategiach finansowych przedsiębiorstw. Absolwentka London School of Economics.

Karierę zawodową rozpoczęła w konsultingu finansowym. Od 2012 roku pracowała na stanowisku Business Developera odpowiedzialnego za rozwój spółki z sektora płatniczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej m.in. w takich krajach jak Polska, Bułgaria, Rumunia i Kazachstan. Obsługiwała sektor bankowy oraz instytucje międzybankowe, w tym izby rozliczeniowe i banki centralne. Następnie pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Wsparcia Dużych Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju, gdzie zajmowała się zarządzaniem relacjami zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz koordynacją źródeł i instrumentów finansowych.
Tomasz Ślagórski
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu KUKE od września 2018 roku. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył również Studium Zarządzania Ryzykiem zorganizowane przez Warszawski Instytut Bankowości.

Dotychczasową karierę zawodową związał z sektorem ubezpieczeniowym. Od 1997 r. pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Warta Vita S.A., gdzie zajmował się inwestycjami kapitałowymi spółki. Pracę w KUKE rozpoczął w 2001 r. od stanowiska specjalisty, a w kolejnych latach pełnił funkcję dyrektora komórek organizacyjnych zajmujących się m.in. kontrolingiem, zarządzaniem aktywami, zarządzaniem ryzykiem, aktuariatem i reasekuracją. Do chwili objęcia stanowiska Wiceprezesa Zarządu pełnił również obowiązki osoby nadzorującej funkcję ryzyka w KUKE.
Dorota Kleszczewska
Członek Zarządu
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obszarze external relations oraz strateg w dziedzinie komunikacji marketingowej. Od ponad 15 lat zajmuje się komunikacją w ujęciu 360. Z wykształcenia socjolog - absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. W praktyce, jej głównymi obszarami zainteresowań jest: komunikacja b2b, w szczególności w środowisku polskich producentów i eksporterów, projektowanie i wdrażanie kampanii nastawionych na promocję produktów i usług skierowanych do sektora MŚP oraz organizacja wydarzeń gospodarczych i ekonomicznych z udziałem biznesu. Realizowała liczne projekty marketingowe i komunikacyjne dla wiodących firm i instytucji z rynku finansowego i ubezpieczeniowego. Przygotowywała strategie rozwoju nowych produktów. Ma doświadczenie w prowadzeniu relacji inwestorskich związanych z rynkiem kapitałowym w Polsce. Brała udział w projektach restrukturyzacyjnych oraz z zakresu zarządzania zmianą.

W ostatnich latach zdobywała doświadczenie w obszarze zdrowia, nauki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Pełniła funkcję rzecznika prasowego Instytutu Matki i Dziecka. Od 2014 jest Prezesem Zarządu Fundacji Instytutu Matki i Dziecka, która działa na rzecz ochrony zdrowia Polaków, prowadzi kampanie i działania promujące zdrowy styl życia, skierowanych do dzieci, młodzieży oraz kobiet w ciąży. Była kierownikiem licznych projektów międzynarodowych finansowanych ze środków UE. Jest członkiem sieci HBSC (Health Behaviour in School-aged-Children) działającej pod auspicjami WHO i zrzeszającej 45 krajów. Jest autorką licznych publikacji naukowych. Posiada stopień doktora nauk o zdrowiu. W ostatnim roku była prelegentem min. World Congress of Public Health oraz Kongresu Profesjonalistów PR.

Jej pasją jest jeździectwo w wydaniu WKKW oraz żeglarstwo morskie. Posiada stopień sternika morskiego..
Schemat organizacyjny
Prezes Zarządu
Pion Finansowy
Departament
Kontrolingu
Departament
Rozliczeń
Departament
Zarządzania Płynnością
Departament
Księgowości
Departament
Reasekuracji
Departament
Aktuarialny
Departament
Zgodności
Pion Operacyjny
Departament
Obsługi Klienta
Departament
Windykacji
Departament
Ryzyka Ubezpieczeniowego
Departament
IT
Departament
Zarządzania Zmianą
Departament Zarządzania
Zasobami Ludzkimi i Administracji
Departament
Zarządzania Ryzykiem
Pion Korporacyjny
Departament
Sprzedaży
Departament
Rozwoju Produktów
Departament
Gwarancji
Departament Ubezpieczeń
i Współpracy Międzynarodowej
Departament
Prawny
Departament
Audytu Wewnętrznego
Departament
Bezpieczeństwa
Pion Marketingowy
Departament
Komunikacji

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne