Zarząd

Janusz Władyczak
Prezes Zarządu
Janusz Władyczak posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju.

Wcześniej pełnił funkcję dyrektora departamentu produktów inwestycyjnych w PKO TFI, odpowiadając za kształtowanie strategii produktowej w zakresie funduszy inwestycyjnych, tworzenie i wdrażanie rozwiązań inwestycyjno-oszczędnościowych oferowanych klientom na rynku polskim.

Podczas swojej pracy w instytucji finansowej w Austrii wdrażał strukturyzowane produkty inwestycyjne dla klientów bankowości prywatnej oraz detalicznej jak również instrumenty pochodne w formie certyfikatów oraz warrantów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

We francuskich bankach inwestycyjnych odpowiadał za relacje oraz zawieranie transakcji z największymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami finansowymi z krajów byłego ZSRR takich jak Rosja, Kazachstan, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Litwa, Łotwa i Estonia.

Był również odpowiedzialny za zabezpieczanie wielomilionowych pożyczek bilateralnych, kredytów strukturyzowanych i syndykowanych oraz transakcji export finance, współpracując z największymi agencjami kredytów eksportowych (ECA’s) na świecie. Zajmował się także szerokim spektrum transakcji na rynku kapitałowym.

Ukończył ESCP European School of Management z siedzibą w Paryżu. Studiował również na Uniwersytecie w Wiedniu, w Graduate Insititute of International and Development Studies w ramach Uniwersytetu Genewskiego, jak i w Asian Institute of Technology w Bangkoku.

Lubi aktywny wypoczynek, a w szczególności snowboard, kajakarstwo i tenis. Jego pasją są podróże.
Katarzyna Kowalska
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu KUKE od czerwca 2016 roku. Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość, ze specjalizacją w inwestycjach kapitałowych i strategiach finansowych przedsiębiorstw. Absolwentka London School of Economics.

Karierę zawodową rozpoczęła w konsultingu finansowym. Od 2012 roku pracowała na stanowisku Business Developera odpowiedzialnego za rozwój spółki z sektora płatniczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej m.in. w takich krajach jak Polska, Bułgaria, Rumunia i Kazachstan. Obsługiwała sektor bankowy oraz instytucje międzybankowe, w tym izby rozliczeniowe i banki centralne. Następnie pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Wsparcia Dużych Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju, gdzie zajmowała się zarządzaniem relacjami zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz koordynacją źródeł i instrumentów finansowych.
Jan Sarnowski
Członek Zarządu
Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Kolonii (LL.M.), a także podyplomowych studiów w zakresie prawa podatkowego (Uniwersytet Warszawski) oraz prawa krajów systemu common law (WWU Münster i Thomas M. Cooley Law School).

Pracował w międzynarodowych kancelariach doradztwa prawnego i podatkowego w Berlinie i Warszawie, specjalizując się w polskim i niemieckim prawie podatkowym, gospodarczym i handlowym. Odpowiedzialny za prawną i podatkową obsługę procesów inwestycyjnych oraz transakcji transgranicznych.

W latach 2016-2018 doradca Ministra Rozwoju i Finansów, odpowiedzialny za koordynację procesu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego oraz wdrażania podatkowych rozwiązań wspierających inwestycje i innowacje. W latach 2018 – 2019 zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych oraz szef Zespołu Analiz Prawno-Porównawczych w Ministerstwie Finansów. Współtwórca i zastępca dyrektora programu GovTech Polska, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego, członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W latach 2019 – 2022 podsekretarz stanu kierujący pionem legislacji podatkowej w Ministerstwie Finansów. Stworzył ramy prawne dla funkcjonowania nowych e-usług administracji (Twój e-PIT, e-Urząd Skarbowy, e-Paragony i Krajowy System e-Faktur). Piastując stanowisko wiceministra finansów wdrożył szereg rozwiązań wspierających rozwój przedsiębiorców działających w branży produkcyjnej i innowacyjnej (m. in. Estoński CIT, grupy VAT, Porozumienie Inwestycyjne, Polska Spółka Holdingowa, ulgi na prototyp, robotyzację i ekspansję oraz wspierające inwestowanie za pośrednictwem funduszy venture capital).

Jako Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Współpracy Międzynarodowej w zakresie VAT, odpowiadał za rozwijanie kooperacji technologicznej z administracjami państw Trójmorza, Ukrainy, Mołdawii oraz krajów arabskich. Efektem jego prac było podpisanie przez Polskę pierwszych umów o automatycznej wymianie informacji w dziedzinie podatku VAT.

Pracownik Zakładu Podatków Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i współautor ponad 50 publikacji z dziedziny prawa i ekonomii.
Wiktor Grudzień
Członek Zarządu
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2014 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego i otworzył kancelarię radcowską – obsługując podmioty w obszarze prawa bankowego, ubezpieczeniowego, handlowego, gospodarczego i cywilnego.

Współpracował z administracją państwową, gdzie realizował projekty związane z cyfryzacją, systemami IT (CEPiK2.0, e-budownictwo, centralna ewidencja emisyjności budynków), technologami niskoemisyjnymi wspierającymi termomodernizację oraz walkę z ubóstwem energetycznym. Wdrażał w praktyce rozporządzenie RODO do rejestrów państwowych i obsługujących je systemów IT.

Certyfikowany trener – prowadził szkolenia z zakresu prawa cywilnego, postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego.
Schemat organizacyjny
Prezes Zarządu
CEO
Pion Finansowy
CFO
Departament
Kontrolingu
Departament
Zarządzania Płynnością
Departament
Księgowości
Departament
Aktuarialny
Departament
Badań i Współpracy z Otoczeniem
Pion Ryzyka i Operacji
CRO, COO
Departament
Obsługi Klienta
Departament
Likwidacji Szkód
Departament
Windykacji
Departament
Ryzyka Ubezpieczeniowego
Departament
IT
Departament
Zarządzania Zmianą
Departament Zarządzania
Zasobami Ludzkimi i Administracji
Departament
Zarządzania Ryzykiem
Pion Korporacyjny
CEO
Departament
Sprzedaży
Departament
Rozwoju Produktów
Departament
Gwarancji
Departament Ubezpieczeń
i Współpracy Międzynarodowej
Departament
Prawny
Departament Compliance
i Obsługi Prawnej GSP
Departament
Audytu Wewnętrznego
Departament
Komunikacji
Departament
Marketingu
Pion Bezpieczeństwa
CSO
Departament
Bezpieczeństwa
Departament Rozliczeń
Departament
Reasekuracji

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne