Podstawy prawne działalności

Prowadzimy działalność na podstawie:

 • Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2023.656 t.j. z dnia 2023.04.06)
 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa (Dz.U.2024.284 t.j. z dnia 2024.02.29)
 • Statutu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

Posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w grupach 14, 15 oraz 16 Działu II.

Kodeks Etyki Grupy KUKE

 1. Na co dzień wszyscy kierujemy się systemem wartości, który wynieśliśmy z domu i który w naturalny sposób staramy się przekazać naszym dzieciom. Wierzymy, że pomagamy kształtować ich osobowość, czy normować zasady funkcjonowania w społeczeństwie wyznaczając kierunki rozwoju.
 2. Dążymy do zapewnienia im lepszej i szczęśliwszej przyszłości. Opierając się na tych samych fundamentach przygotowaliśmy Kodeks Etyki Grupy KUKE, który ma być dla nas wszystkich drogowskazem wytyczającym nam ramy naszych zachowań, kierunki rozwoju osobistego oraz przyszłość Grupy KUKE.
Kodeks etyki
Konsensus OECD

Porozumienie w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych (Konsensus OECD) określa zasady finansowania transakcji eksportowych udzielanego przez państwa członkowskie OECD kredytami o okresie spłaty 2 i więcej lat. Podstawowym celem Konsensusu jest zapewnienie równych warunków konkurencji między eksporterami, opartej na jakości i cenie eksportowanych dóbr oraz usług.

Dowiedz się więcej
Ochrona środowiska

Dbamy o zgodność ubezpieczanych przez nas projektów eksportowych z międzynarodowymi wymogami ochrony środowiska. Realizując postanowienia Rekomendacji Rady OECD, poddajemy projekty inwestycyjne finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat i ubezpieczane przez nas z gwarancjami Skarbu Państwa procedurze środowiskowej mającej na celu ustalenie ich wpływu na środowisko przyrodnicze i społeczne. Naszym celem jest współpraca z polskimi eksporterami, instytucjami finansującymi polski eksport, jak również ministerstwami i instytucjami publicznymi, której istotnym elementem jest odpowiedzialne podejście do środowiska przy realizacji przedsięwzięć eksportowych.

Dowiedz się więcej

Zwalczanie przekupstwa

Konwencja OECD

W związku z praktykami przekupstwa funkcjonariuszy publicznych występującymi w międzynarodowym handlu, państwa członkowskie OECD przyjęły Konwencję OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, którą Polska ratyfikowała w 2000 r.

Procedury stosowane przez KUKE

Zasady dotyczące zwalczania przekupstwa w oficjalnie wspieranych kredytach eksportowych, sformułowane w Rekomendacji Rady OECD z 13 marca 2019 r., znalazły odzwierciedlenie w uchwałach Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych - regulujących zasady działalności KUKE S.A. w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych.

Dowiedz się więcej
Zasady Ładu Korporacyjnego

Wdrożyliśmy i stosujemy zasady określone w "Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki naszej spółki.

Komisja Nadzoru Finansowego: Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
Ocena stosowania w KUKE S.A. w 2022 r. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
Polityka informacyjna

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE S.A.) realizując misję tworzenia bezpiecznych i stabilnych warunków funkcjonowania polskich przedsiębiorstw poprzez ubezpieczanie transakcji eksportowych i krajowych oraz ułatwianie dostępu do finansowania zewnętrznego dba o pełną transparentność.

Polityka informacyjna

Rozwiązania

Małe firmy

Zadbaj o bezpieczny rozwój Twojej firmy w kraju i za granicą.

 • Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania pieniędzy od kontrahenta.
 • Zamień faktury na gotówkę dzięki faktoringowi.
Dowiedz się więcej
Duże firmy

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

 • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
 • Wspieramy zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw i ich ekspansję zagraniczną.
Dowiedz się więcej
Banki

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

 • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
 • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne