Polisa Indywidualna - ryzyko tymczasowo nierynkowe

Ubezpieczenie dużego kontraktu eksportowego.

Projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym narażone są na wyższe ryzyko finansowe ze względu na znaczną wartość realizowanego kontraktu i często długie terminy płatności. Firmom sprzedającym za granicę dobra kapitałowe, takie jak maszyny, urządzenia, linie technologiczne, środki transportu, czy też realizującym usługi budowlano-montażowe, oferujemy ochronę przed niewypłacalnością kontrahenta lub opóźnieniami w regulowaniu zobowiązań finansowych przez odbiorcę. Nasza ochrona obejmuje również ryzyko nieotrzymania płatności w wyniku nagłych zmian w sytuacji politycznej kraju, z którego pochodzi partner handlowy oraz zdarzeń określanych jako siła wyższa.

Dla kogo?

Dla firmy realizującej pojedynczy kontrakt eksportowy (z okresem płatności nie dłuższym niż dwa lata), w szczególności na dostawę dóbr kapitałowych.

Co zyskujesz?

 1. Ochronę kontraktu od pierwszej wysyłki do ostatniego terminu płatności do wysokości ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia.

 2. Minimum obowiązków - nie są wymagane regularne deklaracje postępów realizacji transakcji ani zgłoszenia spłat.
 3. Rzetelną ocenę ryzyka i nadzorowanie sytuacji finansowej kontrahenta w trakcie realizacji kontraktu.
 4. Odszkodowanie wypłacane jest w walucie kontraktu eksportowego, co ogranicza ryzyko kursowe.
 5. Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.

Jakie kraje obejmuje ubezpieczenie?

Polisa może obejmować należności od kontrahenta mającego swoją siedzibę w jednym z krajów, które na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej zostały tymczasowo wyłączone z listy krajów o ryzyku rynkowym.

Australia

Austria

Belgia

Bułgaria

Chorwacja

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Irlandia

Islandia

Japonia

Kanada

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Niderlandy

Niemcy

Norwegia

Nowa Zelandia

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Stany Zjednoczone

Szwajcaria

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy

Jakie są warunki współpracy?

 • Kredyt kupiecki dotyczący ubezpieczenia należności od kontrahentów w ramach ryzyka tymczasowo nierynkowego nie może wykraczać poza 180 dzień od dnia przywrócenia państwa przez Komisję Europejską na listę państw o ryzyku rynkowym, tzn. w aktualnym stanie prawnym może obowiązywać maksymalnie do 27.09.2022 r.
 • Odroczony termin płatności za dostarczony towar lub zrealizowaną usługę nie może przekroczyć okresu dwóch lat.
 • Ochrona obejmuje do 90 proc. wartości ubezpieczonych należności.
 • Ubezpieczeniem obejmowane są należności potwierdzone prawidłowo wystawioną fakturą, której płatność została określona w walutach wymienionych w Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego lub złotych polskich.
Rozwiązania dla dużych firm

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

 • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
 • Od 30 lat wspieramy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne